KONSPEKT

LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE PIĄTEJ

 

 

 

Temat:

 

POLA I OBWODY FIGUR PŁASKICH.

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.

 

 

 


 

KONSPEKT LEKCJI W KLASIE V

PRACA W GRUPACH

 

KONKURS

 

TEMAT: Pola i obwody figur płaskich - powtórzenie wiadomości

 

CELE LEKCJI: 

POZNAWCZY:               Rozwijanie zdolności poznawczych samodzielnego, logicznego myślenia.

KSZTAŁCĄCY:             Utrwalanie poznanych wiadomości, kształtowanie umiejętności łączenia teorii z praktyką, budowania z figur innych figur o takim samym polu, kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności interpretacji poznanych wzorów na pola figur.

WYCHOWAWCZY:      Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie, umiejętnego podziału obowiązków, współzawodnictwa.

POMOCE DYDAKTYCZNE

- wielokąty formatu A4 z narysowanymi odcinkami, wysokościami,

- tablica magnetyczna i magnesy,

- tabela z punktacją,

- plansze z wielokątami szt. 3,

- nożyczki,

- zestawy zadań dla każdej grupy,

- koperty każda z pięcioma kwadratami,

METODA PRACY

Metoda programowa z użyciem konkursowych zadań programowych połączona z klasyczną metodą problemową.

FORMA PRACY

Zajęcia lekcyjne realizowane w ramach systemu klasowo – lekcyjnego, na których zastosowano konkursową pracę grupową.


PRZEBIEG LEKCJI

Zadania T1, T2, T3 rozwiązywane są wspólnie w klasie z wykorzystaniem tablicy

Zadanie T1.


Nazwijcie narysowane poniżej figury. Jeśli to możliwe, podajcie więcej niż jedną nazwę.

Zadanie T2.

Zdejmij z tablicy te figury, na których narysowane odcinki nie są wysokościami.


Zadanie T3.

Który z wielokątów umieszczonych na tablicy ma przekątne?

Dokończ zdania:

a)  Przekątne w rombie przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na pół.

b)  Prostokąt jest to czworokąt, który ma cztery kąty proste.

c)  Kwadrat jest to prostokąt o równych bokach.

d)  Równoległobok jest to czworokąt, który ma kąty naprzemianległe równe.

e)  Romb jest to równoległobok o równych bokach.

f)   Trapez jest to czworokąt który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

ZADANIA KONKURSOWE DLA GRUP

Zadanie 1.

(Punktacja - po 1 pkt. za każdą figurę)


Rozetnijcie otrzymane kwadraty wzdłuż przekątnych. Z otrzymanych trójkątów  ułóżcie inne znane wam figury geometryczne tak, aby nowa figura składała się z czterech trójkątów tzn. z całego kwadratu. (Nowej otrzymanej figurze nadajcie nazwę. Co możecie powiedzieć o polach tych figur?)

Zadanie 2.

(Punktacja - 6 punktów)


Nazwij jak najdokładniej każdy z narysowanych trójkątów.


Zadanie 3.      Uzupełnij.

(Punktacja - 4 punkty: po 0,5 pkt. za każdy przykład z a) i po 1 pkt. za przykład z b)

a)  1 mm2 to kwadrat o boku 1 mm,

1 dm2 to kwadrat o boku 1 dm,

1 cm2 to kwadrat o boku 1 cm,

1 m2 to kwadrat o boku 1 m.

b)  3dm2 = 300 cm2

     6000cm2 = 0,6 m2 


Zadanie 4.

(Punktacja - 12 punktów: po 1 punkcie za każdy wzór)


W oparciu o rysunek zapiszcie wzory na pola i obwody narysowanych figur.

Zadanie 5.

(Punktacja - 5 punktów: 2 punkty z przykład a) i 3 punkty za przykład b)

 

 


Oblicz pola figur dzieląc je na wielokąty, których pola potrafisz obliczyć.

 

 


  a)        b)

Zadanie 6.

(Punktacja - 2 punkty)

Działka ma kształt prostokąta o wymiarach 5 m i 0,03 km. Oblicz długość ogrodzenia tej działki.

a = 5m

b = 0,03km = 30m

Ob = 2a + 2b

Ob = 2 × 5m + 2 × 30cm

Ob = 10m + 60m

Ob = 70cm.


Zadanie 7.

(Punktacja - 5 punktów)


W prostokącie o wymiarach 2 cm na 12 cm narysowany jest „wąż”. Jakie jest pole tego węża.

 


a = 1cm

h = 2cm

P = 5 × a × h

P = 5 × 1cm × 2cm

P = 10cm2

 

 

 

 


GRUPA NR ...................................

Zadanie 1.

(Punktacja - po 1 pkt. za każdą figurę)

Rozetnijcie otrzymane kwadraty wzdłuż przekątnych. Z otrzymanych trójkątów  ułóżcie inne znane wam figury geometryczne tak, aby nowa figura składała się z czterech trójkątów tzn. z całego kwadratu. (Nowej otrzymanej figurze nadajcie nazwę. Co możecie powiedzieć o polach tych figur?)


GRUPA NR ...................................

Zadanie 2.

(Punktacja - 6 punktów)

Nazwij jak najdokładniej każdy z narysowanych trójkątów.


 

 

 


 

 

 

 GRUPA NR ...................................

Zadanie 3.      Uzupełnij.

(Punktacja - 4 punkty: po 0,5 pkt. za każdy przykład z a) i po 1 pkt. za przykład z b)

a)   1 mm2 to   .................................................................

1 dm2 to    .................................................................

1 cm2 to    .................................................................

1 m2 to      .................................................................

b)   3dm2 =       ................. cm2

      6000cm2 = ................. m2 


GRUPA NR ...................................

Zadanie 4.

(Punktacja - 12 punktów: po 1 punkcie za każdy wzór)


W oparciu o rysunek zapiszcie wzory na pola i obwody narysowanych figur.

GRUPA NR ...................................

Zadanie 5.

(Punktacja - 5 punktów: 2 punkty za przykład a

i 3 punkty za przykład b)


Oblicz pola figur dzieląc je na wielokąty, których pola potrafisz obliczyć.

 a)                                                                   b)

 


GRUPA NR ...................................

Zadanie 6.

(Punktacja - 2 punkty)

Działka ma kształt prostokąta o wymiarach 5 m i 0,03 km. Oblicz długość ogrodzenia tej działki.


GRUPA NR ...................................

Zadanie 7.

(Punktacja - 5 punktów)


W prostokącie o wymiarach 2 cm na 12 cm narysowany jest „wąż”. Jakie jest pole tego węża.